کفکش ۱۲ ولتی ۲۰ متری ۱ اینچ ورما

18,000,000 ریال

تعداد دور موتور در دقیقه ۳۸۰۰ دور
هد ماکزیمم ۲۰ متر
دبی ماکزیمم ۱۵ لیتر در دقیقه